เกี่ยวกับโรงเรียน


คู่มือการใช้งาน


ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์


โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์(ADAC) เป็นโครงการเรียนรู้และประเมินผลบทเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานบนแพตฟอร์มดิจิทัลที่มุ่งเน้นการปฎิสัมพันธ์แบบ Classroom Network ของนักเรียน

ติดต่อ


คำอธิบายสำหรับการติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 191 ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160


โทรศัพท์ 077-313-406

Image